چهارشنبه 16 مهر 1393 ساعت 11:58

باشگاه خبرنگاران: رحمان سیفی‌آزاد گفت: طی چند روز آینده با جابه جایی گروه در لوکیشن جدید، "معمای شاه" کار خود را آغاز می‌کند.

fha'hi ofvk'hvhk: vplhk sdtd‌Hchn 'tj: xd Ikn vUc Hdkni fh Ohfi Ohdd 'vUi nv gU;dak OndnT "lulhd ahi" ;hv oUn vh Hyhc ld‌;kn. j;bdf jUrt Klulhd ahiL fha'hi ofvk'hvhk: vplhk sdtd‌Hchn 'tj: xd Ikn vUc Hdkni fh Ohfi Ohdd 'vUi nv gU;dak OndnT "lulhd ahi" ;hv oUn vh Hyhc ld‌;kn.

تصویر خبر
تکذیب-توقف--معمای-شاه-