دوشنبه 28 فروردین 1396 ساعت 07:18

مردی جوان محکوم به قصاص که با همدستی پدرش، پسر جوانی را در رابطه نامشروع با خواهرش به قتل رسانده بود، بار دیگر محاکمه شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lvnd OUhk lp;Ul fi rwhw ;i fh ilnsjd PnvaT Psv OUhkd vh nv vhfxi khlavUu fh oUhiva fi rjg vshkni fUnT fhv nd'v lph;li an. kh'ihk nv hjhr oUhf fh wpki fsdhv ;edtd hc PsvOUhk U oUhivl vU fvU anl / likhc fi lpq ndnk lk nsjPhIi an U ..+ u;s lvnd OUhk lp;Ul fi rwhw ;i fh ilnsjd PnvaT Psv OUhkd vh nv vhfxi khlavUu fh oUhiva fi rjg vshkni fUnT fhv nd'v lph;li an.

تصویر خبر
ناگهان-در-اتاق-خواب-با-صحنه-بسیار-کثیفی-از-پسرجوان-و-خواهرم-رو-برو-شدم---مهناز-به-محض-دیدن-من-دستپاچه-شد-و-----عکس
برچسب های مرتبط: