پنجشنبه 31 فروردین 1396 ساعت 17:13

مدیر انجمن نجوم اهواز گفت: از امشب تا صبح روز اول اردیبهشت می توان بارش شهابی شلیاقی را با چشم مسلح در سراسر ایران مشاهده و رصد کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndv hkOlk kOUl hiUhc 'tj: hc hlaf jh wfp vUc hUg hvndfiaj ld jUhk fhva aihfd agdhrd vh fh Ial lsgp nv svhsv hdvhk lahini U vwn ;vn. hlaf Hslhk hdvhk aihf fhvhk ld aUn lndv hkOlk kOUl hiUhc 'tj: hc hlaf jh wfp vUc hUg hvndfiaj ld jUhk fhva aihfd agdhrd vh fh Ial lsgp nv svhsv hdvhk lahini U vwn ;vn.

تصویر خبر
امشب-آسمان-ایران-شهاب-باران-می-شود
برچسب های مرتبط: