شنبه 16 اردیبهشت 1396 ساعت 07:29

برای خرید خودروی پراید ۱۳۱ با کارکرد ۷۰ هزار کیلومتر باید حدود ۱۸ میلیون تومان هزینه کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fvhd ovdn oUnvUd Pvhdn ۱۳۱ fh ;hv;vn ۷۰ ichv ;dgUljv fhdn pnUn ۱۸ ldgdUk jUlhk icdki ;vn. oUnvUihdd ;i ld jUhkdn fh 20ldgdUk jUlhk ovdnhvd ;kdn+ OnUg fvhd ovdn oUnvUd Pvhdn ۱۳۱ fh ;hv;vn ۷۰ ichv ;dgUljv fhdn pnUn ۱۸ ldgdUk jUlhk icdki ;vn.

تصویر خبر
خودروهایی-که-می-توانید-با-20میلیون-تومان-خریداری-کنید--جدول