شنبه 6 خرداد 1396 ساعت 07:16

مردی جوان محکوم به قصاص که با همدستی پدرش، پسر جوانی را در رابطه نامشروع با خواهرش به قتل رسانده بود، بار دیگر محاکمه شد.

lvnd OUhk lp;Ul fi rwhw ;i fh ilnsjd PnvaT Psv OUhkd vh nv vhfxi khlavUu fh oUhiva fi rjg vshkni fUnT fhv nd'v lph;li an. d; ntui wpki ;edtd nv hjhr oUhf ndnl / Hk ih fi lpq ndnk lk fh nsjPhI'd..+ u;s lvnd OUhk lp;Ul fi rwhw ;i fh ilnsjd PnvaT Psv OUhkd vh nv vhfxi khlavUu fh oUhiva fi rjg vshkni fUnT fhv nd'v lph;li an.

تصویر خبر
یک-دفعه-صحنه-کثیفی-در-اتاق-خواب-دیدم---آن-ها-به-محض-دیدن-من-با-دستپاچگی----عکس
برچسب های مرتبط: