دوشنبه 22 خرداد 1396 ساعت 13:03

معاون راهبردی قوه قضائیه گفت: برنامه چهارم توسعه قضایی پس از تایید و امضاء از سوی ریاست قوه قضاییه جهت اجرا به معاونت راهبردی ابلاغ شد.

luhUk vhifvnd rUi rqhmdi 'tj: fvkhli Iihvl jUsui rqhdd Ps hc jhddn U hlqhM hc sUd vdhsj rUi rqhddi Oij hOvh fi luhUkj vhifvnd hfghy an. hfghy fvkhli Iihvl jUsui rqhdd hc sUd vmds rUi rqhmdi luhUk vhifvnd rUi rqhmdi 'tj: fvkhli Iihvl jUsui rqhdd Ps hc jhddn U hlqhM hc sUd vdhsj rUi rqhddi Oij hOvh fi luhUkj vhifvnd hfghy an.

تصویر خبر
ابلاغ-برنامه-چهارم-توسعه-قضایی-از-سوی-رئیس-قوه-قضائیه
عبارات مرتبط با ابلاغ برنامه چهارم توسعه قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه
برچسب های مرتبط: