دوشنبه 5 تیر 1396 ساعت 20:00

مردی جوان محکوم به قصاص که با همدستی پدرش، پسر جوانی را در رابطه نامشروع با خواهرش به قتل رسانده بود، بار دیگر محاکمه شد.

lvnd OUhk lp;Ul fi rwhw ;i fh ilnsjd PnvaT Psv OUhkd vh nv vhfxi khlavUu fh oUhiva fi rjg vshkni fUnT fhv nd'v lph;li an. Pgds fh fvvsd jlhs‌ihd jgtkd Psv OUhk fi hvjfhx hU fh ckd fi khl likhc Pd fvnkn! lvnd OUhk lp;Ul fi rwhw ;i fh ilnsjd PnvaT Psv OUhkd vh nv vhfxi khlavUu fh oUhiva fi rjg vshkni fUnT fhv nd'v lph;li an.

تصویر خبر
پلیس-با-بررسی-تماس-های-تلفنی-پسر-جوان-به-ارتباط-او-با-زنی-به-نام-مهناز-پی-بردند-
برچسب های مرتبط: