چهارشنبه 21 تیر 1396 ساعت 03:41

مدتی است که طرح خانه مسافر در حوزه گردشگری مطرح شده است، طرحی که با خود در کنار موافقانی که دارد، منتقدانی نیز به همراه داشته است، این انتقادها تا جایی بود که خبر از تهدید صنعت هتلداری در اصفهان را نیز مطرح کردند.

lnjd hsj ;i xvp ohki lshtv nv pUci 'vna'vd lxvp ani hsjT xvpd ;i fh oUn nv ;khv lUhtrhkd ;i nhvnT lkjrnhkd kdc fi ilvhi nhaji hsjT hdk hkjrhnih jh Ohdd fUn ;i ofv hc jindn wkuj ijgnhvd nv hwtihk vh kdc lxvp ;vnkn. ohki‌ihd lshtv hwtihkY odhkj dh onlj fi 'vna'vd lnjd hsj ;i xvp ohki lshtv nv pUci 'vna'vd lxvp ani hsjT xvpd ;i fh oUn nv ;khv lUhtrhkd ;i nhvnT lkjrnhkd kdc fi ilvhi nhaji hsjT hdk hkjrhnih jh Ohdd fUn ;i ofv hc jindn wkuj ijgnhvd nv hwtihk vh kdc lxvp ;vnkn.

تصویر خبر
خانه-های-مسافر-اصفهان--خیانت-یا-خدمت-به-گردشگری
عبارات مرتبط با خانه‌های مسافر اصفهان؛ خیانت یا خدمت به گردشگری
برچسب های مرتبط: