یکشنبه 25 تیر 1396 ساعت 13:41

نماینده سابق مجلس در نامه ای خطاب به بخش های نظارتی کشور قرادادهای کرسنت و توتال را ننگین خواند و گفت: کاش قدری انصاف و حس دفاع از حقیقت در وجود آقایان بود تا مجبور به فرافکنی نشوند.

klhdkni shfr lOgs nv khli hd oxhf fi foa ihd kzhvjd ;aUv rvhnhnihd ;vskj U jUjhg vh kk'dk oUhkn U 'tj: ;ha rnvd hkwht U ps nthu hc prdrj nv UOUn Hrhdhk fUn jh lOfUv fi tvht;kd kaUkn. ۱۰sUhg nvfhvi ;vskj U jUjhg/;ha hkwht nthu hc prdrj nv Hrhdhk fUn klhdkni shfr lOgs nv khli hd oxhf fi foa ihd kzhvjd ;aUv rvhnhnihd ;vskj U jUjhg vh kk'dk oUhkn U 'tj: ;ha rnvd hkwht U ps nthu hc prdrj nv UOUn Hrhdhk fUn jh lOfUv fi tvht;kd kaUkn.

تصویر خبر
۱۰سوال-درباره-کرسنت-و-توتال-کاش-انصاف-دفاع-از-حقیقت-در-آقایان-بود
برچسب های مرتبط: