یکشنبه 25 تیر 1396 ساعت 14:08

پرورش گفت: ایران ایر از لیست تحریم پروازی خارج شده، اما هنوز تحریم سوختی ژنو پابرجا است.

PvUva 'tj: hdvhk hdv hc gdsj jpvdl PvUhcd ohvO aniT hlh ikUc jpvdl sUojd CkU PhfvOh hsj. jpvdl sUojd CkU PhfvOh hsj PvUva 'tj: hdvhk hdv hc gdsj jpvdl PvUhcd ohvO aniT hlh ikUc jpvdl sUojd CkU PhfvOh hsj.

تصویر خبر
تحریم-سوختی-ژنو-پابرجا-است
برچسب های مرتبط: