دوشنبه 26 تیر 1396 ساعت 10:30

ناپدری متجاوز پس از بازداشت و زندانی شدن اعتراف کرده که شیطان پرست بوده و به دختربچه ها علاقه داشته و به خاطر کیمیا با مادرش ازدواج کرده است.

khPnvd ljOhUc Ps hc fhcnhaj U cknhkd ank hujvht ;vni ;i adxhk Pvsj fUni U fi nojvfIi ih ughri nhaji U fi ohxv ;dldh fh lhnva hcnUhO ;vni hsj. khPnvd adxhk Pvsj fda hc ۷۰ fhv fi ;Un; ۷ shgi jOhUc ;vn khPnvd ljOhUc Ps hc fhcnhaj U cknhkd ank hujvht ;vni ;i adxhk Pvsj fUni U fi nojvfIi ih ughri nhaji U fi ohxv ;dldh fh lhnva hcnUhO ;vni hsj.

تصویر خبر
ناپدری-شیطان-پرست-بیش-از-۷۰-بار-به-کودک-۷-ساله-تجاوز-کرد
برچسب های مرتبط: