شنبه 21 مرداد 1396 ساعت 09:12

آخرین روز معاملاتی هفته‌ای که گذشت، شاخص کل با رشد ۲۶۵ واحدی به ۸۱ هزار و ۵۷۹ واحد رسید که این عدد نشان دهنده بیشترین میزان عدد شاخص کل در ۹۱ روز معاملاتی سال ۹۶ بوده است.

Hovdk vUc luhlghjd itji‌hd ;i 'bajT ahow ;g fh van ۲۶۵ Uhpnd fi ۸۱ ichv U ۵۷۹ Uhpn vsdn ;i hdk unn kahk nikni fdajvdk ldchk unn ahow ;g nv ۹۱ vUc luhlghjd shg ۹۶ fUni hsj. van ۳۱۳ Uhpnd ahow ;g/ efj lktd nd'v ljydvihd luhlghjd fUvs Hovdk vUc luhlghjd itji‌hd ;i 'bajT ahow ;g fh van ۲۶۵ Uhpnd fi ۸۱ ichv U ۵۷۹ Uhpn vsdn ;i hdk unn kahk nikni fdajvdk ldchk unn ahow ;g nv ۹۱ vUc luhlghjd shg ۹۶ fUni hsj.

تصویر خبر
رشد-۳۱۳-واحدی-شاخص-کل--ثبت-منفی-دیگر-متغیرهای-معاملاتی-بورس
برچسب های مرتبط: