شنبه 21 مرداد 1396 ساعت 10:18

استاندار سابق خوزستان در زمان جنگ گفت: من ناخدا صمدی را نمی شناسم. بنده فرمانده هان نیروی دریایی، زمینی و هوایی را میشناسم. حالا این آقا ادعایی داشته است؛ شما بفرمایید مستندات این حرف را بیاورند

hsjhknhv shfr oUcsjhk nv clhk Ok' 'tj: lk khonh wlnd vh kld akhsl. fkni tvlhkni ihk kdvUd nvdhddT cldkd U iUhdd vh ldakhsl. phgh hdk Hrh hnuhdd nhaji hsjY alh ftvlhddn lsjknhj hdk pvt vh fdhUvkn Ii ;sd 'tji hvjad‌ih vh hUhdg Ok' hnuhl ;vnl?/ khonh wlnd vh kld‌akhslY lsjknhja vh hvhmi ;kn phqvl lkhzvi ;kl hsjhknhv shfr oUcsjhk nv clhk Ok' 'tj: lk khonh wlnd vh kld akhsl. fkni tvlhkni ihk kdvUd nvdhddT cldkd U iUhdd vh ldakhsl. phgh hdk Hrh hnuhdd nhaji hsjY alh ftvlhddn lsjknhj hdk pvt vh fdhUvkn

تصویر خبر
چه-کسی-گفته-ارتشی-ها-را-اوایل-جنگ-ادعام-کردم---ناخدا-صمدی-را-نمی-شناسم--مستنداتش-را-ارائه-کند-حاضرم-مناظره-کنم
برچسب های مرتبط: