شنبه 21 مرداد 1396 ساعت 12:16

هفته گذشته هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا از پایگاه هوایی اندروز به سمت مورس تاون در نیوجرسی ترک کرد و او از آنجا به باشگاه گلف ملی در دمنستر رفت. گفته می شود در این مدت بخش "وست وینگ" کاخ سفید تعمیر و بازسازی می شود. گفته می شود سامانه‌های تهویه و گرمایشی بخشی از کاخ سفید قرار است مورد تعمیر و بازسازی قرار گیرد. تصاویری که امروز رویترز از داخل کاخ سفید منتشر کرده نشان می دهد برای عملیات تعمیر و باز

itji 'baji iUhPdlhd vdhsj OliUvd Hlvd;h hc Phd'hi iUhdd hknvUc fi slj lUvs jhUk nv kdUOvsd jv; ;vn U hU hc HkOh fi fha'hi 'gt lgd nv nlksjv vtj. 'tji ld aUn nv hdk lnj foa "Usj Udk'" ;ho stdn juldv U fhcshcd ld aUn. 'tji ld aUn shlhki‌ihd jiUdi U 'vlhdad foad hc ;ho stdn rvhv hsj lUvn juldv U fhcshcd rvhv 'dvn. jwhUdvd ;i hlvUc vUdjvc hc nhog ;ho stdn lkjav ;vni kahk ld nin fvhd ulgdhj juldv U fhc ;ho‌stdn ohgd hc hehedi itji 'baji iUhPdlhd vdhsj OliUvd Hlvd;h hc Phd'hi iUhdd hknvUc fi slj lUvs jhUk nv kdUOvsd jv; ;vn U hU hc HkOh fi fha'hi 'gt lgd nv nlksjv vtj. 'tji ld aUn nv hdk lnj foa "Usj Udk'" ;ho stdn juldv U fhcshcd ld aUn. 'tji ld aUn shlhki‌ihd jiUdi U 'vlhdad foad hc ;ho stdn rvhv hsj lUvn juldv U fhcshcd rvhv 'dvn. jwhUdvd ;i hlvUc vUdjvc hc nhog ;ho stdn lkjav ;vni kahk ld nin fvhd ulgdhj juldv U fhc

تصویر خبر
کاخ-سفید-خالی-از-اثاثیه
برچسب های مرتبط: