یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 06:57

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه روابط ایران و روسیه را مطلوب دانست و گفت: این دو کشور در حالت اتحاد راهبردی قرار دارند و باید روابط اقتصادی، فرهنگی و گردشگری خود را تقویت کنند.

;vlhkahi- hsjhknhv ;vlhkahi vUhfx hdvhk U vUsdi vh lxgUf nhksj U 'tj: hdk nU ;aUv nv phgj hjphn vhifvnd rvhv nhvkn U fhdn vUhfx hrjwhndT tvik'd U 'vna'vd oUn vh jrUdj ;kkn. hdvhk U vUsdi fhdn vUhfx hrjwhnd U tvik'd oUn vh jrUdj ;kkn ;vlhkahi- hsjhknhv ;vlhkahi vUhfx hdvhk U vUsdi vh lxgUf nhksj U 'tj: hdk nU ;aUv nv phgj hjphn vhifvnd rvhv nhvkn U fhdn vUhfx hrjwhndT tvik'd U 'vna'vd oUn vh jrUdj ;kkn.

تصویر خبر
ایران-و-روسیه-باید-روابط-اقتصادی-و-فرهنگی-خود-را-تقویت-کنند
برچسب های مرتبط: