یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 16:07

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهدمقدس گفت: قبلاً هر متخصصی به شهرستانی می‌رفت به طور متوسط 13 روز و حدود 2 تا 3 ساعت حضور داشت? اما اکنون به‌طور متوسط 24 روز حضور داشته و 24 ساعته مشغول به کار هستند.

vmds nhka'hi ugUl Pca;d lainlrns 'tj: rfghQ iv ljowwd fi aivsjhkd ld‌vtj fi xUv ljUsx 13 vUc U pnUn 2 jh 3 shuj pqUv nhaj? hlh h;kUk fi‌xUv ljUsx 24 vUc pqUv nhaji U 24 shuji layUg fi ;hv isjkn. hkOhl 84 nvwn hulhg Ovhpd nv fdlhvsjhk‌ihd nUgjd lain/ htchda lhkn'hvd Pca;hk ljoww nv aivsjhk‌ihd ovhshk‌vqUd vmds nhka'hi ugUl Pca;d lainlrns 'tj: rfghQ iv ljowwd fi aivsjhkd ld‌vtj fi xUv ljUsx 13 vUc U pnUn 2 jh 3 shuj pqUv nhaj? hlh h;kUk fi‌xUv ljUsx 24 vUc pqUv nhaji U 24 shuji layUg fi ;hv isjkn.