شنبه 3 آبان 1393 ساعت 08:38

وی ادامه داد: بخشنامه برگزاری مناقصه برای خرید شیر روز چهارشنبه هفته گذشته به استان‌ها ابلاغ شده و منتظریم به محض ابلاغ اعتبارات خریدها را انجام و توزیع شیر در مدارس را آغاز کنیم.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ud hnhli nhn: foakhli fv'chvd lkhrwi fvhd ovdn adv vUc Iihvakfi itji 'baji fi hsjhk‌ih hfghy ani U lkjzvdl fi lpq hfghy hujfhvhj ovdnih vh hkOhl U jUcdu adv nv lnhvs vh Hyhc ;kdl. clhk Hyhc jUcdu adv nv lnhvs ;aUv Ud hnhli nhn: foakhli fv'chvd lkhrwi fvhd ovdn adv vUc Iihvakfi itji 'baji fi hsjhk‌ih hfghy ani U lkjzvdl fi lpq hfghy hujfhvhj ovdnih vh hkOhl U jUcdu adv nv lnhvs vh Hyhc ;kdl.

تصویر خبر
زمان-آغاز-توزیع-شیر-در-مدارس-کشور