شنبه 3 آبان 1393 ساعت 21:10

توجه به این مهم ضروری است که بانک‌ها و موسسات اعتباری یا سایر نهادهایی که نام آنها در فهرست قرار ندارد، دارای مجوز از این بانک نبوده و مسئولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها مستقیماً متوجه کسانی می‌شود که به این موسسات مراجعه داشته‌اند."

jUOi fi hdk lil qvUvd hsj ;i fhk;‌ih U lUsshj hujfhvd dh shdv kihnihdd ;i khl Hkih nv tivsj rvhv knhvnT nhvhd lOUc hc hdk fhk; kfUni U lsmUgdj khad hc ulg;vn khwpdp Hkih lsjrdlhQ ljUOi ;shkd ld‌aUn ;i fi hdk lUsshj lvhOui nhaji‌hkn." ;nhl lUsshj lhgd U hujfhvd hc fhk; lv;cd lOUc nhvkn? jUOi fi hdk lil qvUvd hsj ;i fhk;‌ih U lUsshj hujfhvd dh shdv kihnihdd ;i khl Hkih nv tivsj rvhv knhvnT nhvhd lOUc hc hdk fhk; kfUni U lsmUgdj khad hc ulg;vn khwpdp Hkih lsjrdlhQ ljUOi ;shkd ld‌aUn ;i fi hdk lUsshj lvhOui nhaji‌hkn."

تصویر خبر
کدام-موسسات-مالی-و-اعتباری-از-بانک-مرکزی-مجوز-دارند-