پنجشنبه 22 آبان 1393 ساعت 11:41

خبرگزاری تسنیم: عضو شورای شهر کاشمر گفت: ساماندهی سرویس مدارس کاشمر در دستور کار قرار گرفته است.

ofv'chvd jskdl: uqU aUvhd aiv ;halv 'tj: shlhknid svUds lnhvs ;halv nv nsjUv ;hv rvhv 'vtji hsj. svUds lnhvs ;halv shlhknid ld‌aUn ofv'chvd jskdl: uqU aUvhd aiv ;halv 'tj: shlhknid svUds lnhvs ;halv nv nsjUv ;hv rvhv 'vtji hsj.

تصویر خبر
سرویس-مدارس-کاشمر-ساماندهی-می-شود